Nieuws

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief… of bekijk de eerder verschenen nieuwsbrieven.  Column; PACT-meter geeft richting Hoe sterk is de pedagogische omgeving voor jonge kinderen? Hoe goed loopt de interprofessionele samenwerking in de praktijk? En in

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief… of bekijk de eerder verschenen nieuwsbrieven.


 Column;

PACT-meter geeft richting

Hoe sterk is de pedagogische omgeving voor jonge kinderen? Hoe goed loopt de interprofessionele samenwerking in de praktijk? En in hoeverre maken teamleden binnen de samenwerking in een kindcentrum gebruik van elkaars expertise? De antwoorden op deze vragen kunnen medewerkers en leidinggevenden in de samenwerking tussen kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs vinden met behulp van de PACT-meter; een praktisch zelfevaluatie-instrument ontwikkeld binnen het PACT-project (zie kader). De PACT-meter geeft een beeld van de sterke en zwakke punten van samenwerking en het levert input voor een gesprek met het team over de vraag welke punten zij zouden willen aanpakken om de omgeving voor kinderen te verbeteren. De PACT-meter geeft op die wijze actief richting aan een verbeteringsproces.

De meter bestaat uit digitale vragenlijsten, die worden ingevuld door de teamleden: medewerkers en leidinggevenden. De vragenlijsten volgen de ijkpunten van een sterke pedagogische omgeving die in het PACT-project zijn beschreven (zie www.pedagogischpact.nl). De teamleden geven bij elk ijkpunt aan hoe de stand van zaken in hun werkgebied is. Ook geven ze aan hoe belangrijk ze elk punt vinden en of ze dit willen aanpakken. Maria Jongsma en Clarine de Leve, beiden van Vyvoj (bureau voor onderzoek, projectbegeleiding en training binnen onderwijs, kinderopvang en zorg met name de IKC-ontwikkeling), waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de PACT-meter en hebben onlangs een verbeterde en vooral compactere versie van de PACT-meter opgeleverd.

PACT- meter geeft prioriteit

Maria Jongsma: “Met de vernieuwing van de PACT-meter is ervoor gekozen de inspanning om in te vullen voor de medewerkers te verminderen, maar nog wel de uitkomsten te bieden waarmee medewerkers en directie aan de slag kunnen. Dit zelfevaluatie instrument geeft prioriteit aan wat je gezamenlijk gaat aanpakken binnen de samenwerking van een kindcentrum. In de PACT-meter wordt voornamelijk ingezoomd op het pedagogisch handelen en werken op de werkvloer. De eindscores laten zien welke punten de medewerkers zelf het liefst willen aanpakken: wat vinden zij de belangrijkste doelen en waar leggen ze hun prioriteiten? Daar rolt een top 10 uit van verbeterpunten. Het draagvlak en de betrokkenheid is groot. De PACT-meter biedt op deze manier een goed uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan over de wensen voor de korte en de lange termijn. Dan is het niet moeilijk om vervolgens een top 3 vast te stellen van prioriteiten die de partners samen willen oppakken.”

Kloppen de resultaten?

Clarine de Leve gebruikt de PACT-meter regelmatig bij de door Vyvoj in opdracht van PACT ontwikkelde training SamenScholing; een training over het PACT-gedachtegoed voor de werkvloer. ”De opbrengsten van de PACT-meter geven een goed overzicht van de punten die je samen belangrijk vindt. Het stopt niet bij het delen van de resultaten. We bespreken ze diepgaand in de training en kijken of de rapportages kloppen met de beleving van de groep. Ik vind het belangrijk om de uitkomsten uit te diepen. Vooral bij een beginnend kindcentrum, omdat je zo een goed beeld krijgt over waar de organisatie in de samenwerking staat. Medewerkers vinden het ontzettend fijn om samen te kijken naar de verbinding. Het is voor hen heel belangrijk om te werken aan het delen van een visie op werken met kinderen en daarbij goed te kijken naar gezamenlijke waarden en normen, merk ik. Dan spelen vragen als: Hoe ga je om met bepaalde typen van gedrag? En wat betekent dat voor je eigen gedrag.”

Compleet beeld

Maria Jongsma vult aan: “De PACT-meter helpt om in de gaten te houden waar je staat in de samenwerking, hoe de verschillende netrokkenen daar tegen aan kijken én wat je prioriteiten zijn. Medewerkers zijn vaak flauw van het zoveelste onderzoek, maar bij de PACT-meter ligt dat anders merk ik. Dat komt denk ik omdat de PACT-meter een mooi instrument is voor het stellen van heel concrete doelen. Ik adviseer organisaties om regelmatig evaluatiemomenten via de PACT-meter in te ruimen. De uitkomsten geven prima handvatten voor het jaarlijkse werkplan.”

Gelijkwaardige stem

Clarine de Leve vervolgt: “Bespreken van de uitkomsten van de PACT-meter levert een gezamenlijk beeld op, iedereen krijgt een gelijkwaardige stem. Via dit evaluatie-instrument wordt de agenda letterlijk gezamenlijke gevormd. Ook als de spreiding in beleving en prioritering groot is. Zelfs als die verschillen groot zijn, is het goed. Dan weet je dat je iets te doen staat als organisatie. Ik zie de PACT-meter ook als een spiegel voor directies. Soms laten we hen de PACT-meter apart invullen en vaak denken directies dan dat ze op punten verder waren dan blijkt, maar dat geldt op andere punten net zo hard andersom. Van medewerkers krijg ik te horen dat ze na het invullen en bespreken van de PACT-meter elkaar beter begrijpen… Je moet in de samenwerking tussen de verschillende disciplines voor elkaar openstaan, anders werk het niet. Onbegrip kan wrijving veroorzaken, omdat te voorkomen is de PACT-meter een belangrijk instrument.”

Meer weten over de PACT-meter? Zie: www.pedagogischpact.nl

 

 


November 2017 

‘Kinderopvang in Nederland verdient meer aanzien’ 

BKK Wetenschapscongres Kwaliteit Kinderopvang 

Als de eerste 3 jaren van een leven zo belangrijk zijn, dan verdient de kinderopvang meer aanzien in Nederland. Geloven in talenten, de medewerkers moeten leren geloven in zichzelf. Over die stelling waren de deelnemers van het Wetenschapscongres op 12 november 2017 het roerend met elkaar eens.

Wij waren aanwezig en vertellen u graag de highlights van dit congres!

Onderzoekers belichtten vanuit verschillende perspectieven het belang van goede opvoeding juist in de leeftijd 0-5 jaar en hoe de kinderopvang hier een bijdrage aan kan leveren.

Nederland bungelt onderaan

Allereerst gaf Pamela Oberhuemer van het SeePro project in Munchen een overzicht van voorschoolse voorzieningen in 30 landen in Europa. Nederland zit in de middenmoot: wij hebben een gedeeltelijk geïntegreerd systeem- onderwijs en kinderopvang zijn nog twee verschillende werelden. Maar als we kijken naar het opleidingsniveau van de medewerkers, dan bungelt Nederland met medewerkers op MBO niveau onderaan. Wel scoren we positief als het gaat om hoe het in de praktijk loopt: op de werkvloer hebben onze medewerkers wel een afgeronde beroepsopleiding. Ze gaf als uitdaging voor Nederland mee:

 • Zorg voor medewerkers op verschillende niveaus
 • Bevorder dat de interdisciplinaire vaardigheden versterkt worden.
 • Ook pleitte ze voor het investeren in professionele netwerken

Breinontwikkeling vooral in de eerste levensjaren– vroeg investeren loont!

Nicholas Burnett, onderzoeker van early childcare over de hele wereld gaf ons een boeiend mondiaal perspectief mee. Uit onderzoek blijkt dat bij ontbreken van goede ontwikkeling in de eerste levensjaren de verdiensten later 26% lager zijn dan voor mensen uit vergelijkbare groepen. En dat de afgelopen jaren de ongelijkheid in opleidingsniveaus tussen verschillende bevolkingsgroepen toeneemt en daarmee de verschillen in inkomens. De return on investment (R.O.I) van investeringen in onderwijs is de eerste levensjaren verreweg het grootste: de breinontwikkeling vindt vooral in de eerste  levensjaren plaats, dus dan moet je erbij zijn om effect te sorteren.  Zijn adviezen voor Nederland:

 • Ondernemers: besteed vooral aandacht aan de kwaliteit van de medewerkers op de werkvloer
 • investeer meer in de educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode en met name voor achterstandsgroepen

Geraldine French van het DCU- het Ierse instituut voor educatie gaf een inkijkje in de manier waarop de 4-jarige scholing van PM-ers in Ierland plaatsvindt. En ze benadrukte daarbij vooral, dat het in de kinderopvangbranche begint bij de vraag: Wat is ons beeld van kinderen?? En Wat willen we dat alle kinderen kunnen bereiken? En dat we daar competente medewerkers voor nodig hebben.  En die moeten vooral gericht zijn op het nu (present): het zijn van de kinderen (being), daar kan je met je interacties op inspelen.

Heeft training effect?

Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang, van het Kohnstamm instituut (NCKO) heeft in verschillende onderzoeken de effectiviteit van trainingen voor interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers onderzocht. En dat levert bemoedigende resultaten op: de onderzochte VIB trainingen leveren vooral effect op voor de vaardigheden: ‘praten en uitleggen’ en ‘begeleiden’. En uit verschilleden onderzoeken blijkt dat trainingen vooral effectief zijn als ze samen met collega’s gevolgd worden, en als de leidinggevende het actief ondersteunen, en er coaching op volgt. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gebundeld en eind 2017 gepubliceerd.

De knuppel in het hoederhok: geen HBO opleiding nodig

Suzanne Kruizinga, voorzitter CNV collectief gooit de knuppel in het hoenderhok met haar visie op opleidingsniveau van medewerkers in de zorg. Ze verwacht de komende jaren een groot tekort aan personeel in de zorg (en ook in de kinderopvang). Tegelijk met een opwaartse druk op opleidingsniveau is een enorme mismatch op de arbeidsmarkt te verwachten.

Vanuit de vraag: wat hebben we nodig in de zorg constateert ze “Een zorgzame verpleegkundige heeft geen HBO opleiding nodig!’’ Want wat is er wel nodig: dat zijn heel verschillende competenties. Wat is meer: de oefeningen met een gediplomeerde fysiotherapeut of samen met iemand een keer samen een dansje doen? Vertaald naar de kinderopvang: ga op een andere manier om met functies, zorg voor borging van de verschillende competenties in je team zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Rollen en competenties zijn veel belangrijker dan functiebeschrijvingen. En als dat niet in de regels past – ga gewoon in gesprek met de vakbond. Het meest verrassende vond ik wel dat dit geluid vanuit de vakbond zelf komt. I

We moeten af van het Calimero effect

In de slotdiscussie ging het natuurlijk om de vraag: Moeten we toe naar allemaal HBO- opgeleiden in de kinderopvang? De trend in de discussie: we moeten per team de verschillende kwaliteiten borgen: met de vaste gezichten op de groep, en een gezonde mix van HBO en MBO opgeleide medewerkers, zodat je in elke groep en voor ieder kind alle benodigde competenties kunt aanbieden.

En hoe komen we dan af van het Calimero effect?

Vooral: aan andere professionals en aan klanten kunnen uitleggen wat onze expertise is in de kinderopvang. En daarvoor is nodig om onze medewerkers te leren geloven in zichzelf.

Meer weten: meer informatie is te vinden op de website van BKK.

En wilt u de competenties van uw medewerkers in kaart brengen? Of uw onderzoek en observaties naar pedagogische kwaliteit digitaliseren? Neem contact op met ahorsman@verbeter-meter.nl om de mogelijkheden te verkennen.  Wij zijn steeds bezig met productontwikkeling en doen dat graag samen met het werkveld. We gaan graag met u in gesprek.november 2016

Samenwerken in een IKC: PACT-meter helpt keuzes maken

Samenwerken aan een sterke pedagogische omgeving is een uitdaging. Dat vraagt om interprofessioneel werken, om het verbinden van de werelden van onderwijs, opvang en zorg. En om het delen van expertise en het ontwikkelen van een gezamenlijke taal. Waarmee begin je, waar sta je, wat zijn realistische stappen?

PACT-Meter helpt keuzes maken: wat willen we aanpakken?
De PACT-meter is een digitaal zelfevaluatie instrument. Met de PACT-meter krijgen professionals die samenwerken vanuit onderwijs, opvang en zorg, zicht op de punten die zij belangrijk vinden. Hoe beoordelen we onze praktijk, wat is sterk of zwak en wat willen we de komende periode aanpakken?

De PACT-meter is gebaseerd op wetenschappelijk materiaal, bijeengebracht door diverse wetenschappers verbonden aan PACT. PACT heeft een vliegende start gemaakt met twee publicaties:

 • ‘Samen voor Alle Kinderen; Uitgangspunten en IJkpunten voor een sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen’
 • ‘De pedagogische professional van de toekomst: 21st century skills van professionals 0-tot 6-jarigen’.

De PACT-meter is beschikbaar voor gebruikers van VerbeterMeter; u krijgt meteen een overzicht van de stand van zaken en de prioriteit.

PACT-meter wordt geactualiseerd
Leidinggevenden en uitvoerenden scoren hun eigen praktijk op de ijkpunten van een sterke pedagogische omgeving. In de praktijk bleek dat het werken met de ijkpunten van PACT op de werkvloer best lastig is. De brochures worden op dit moment herschreven en zodra dat klaar is zal ook de PACT-meter worden geactualiseerd. We houden u op de hoogte.

pact1 pact2november 2016

Meetlat: waar zit ik in de samenwerking met mijn IKC?

Veel gepraat en weinig wol?
Hoe staat het er voor met uw samenwerking met onderwijs? Hebt u er goed zicht op wat uw samenwerkingspartner belangrijk vindt? Wat hij of zij het eerst wil aanpakken en waarom? En blijft het bij veel praten of worden er ook concrete stappen gezet? Worden er successen geboekt waar kinderen en ouders echt iets van merken?

Praktisch hulpmiddel voor stappen voorwaarts
Vyvoj ondersteunt op allerlei plaatsen in Nederland organisaties in onderwijs en kinderopvang bij hun samenwerking. Dat zijn processen die overleg vragen en inzicht in hoe de samenwerkingspartner er in staat: soms ervaren de partners de huidige situatie als heel verschillend. En ook komen de wensen niet altijd overeen.  Een heel prettig hulpmiddel is de meetlat: waar zit ik in de samenwerking met mijn IKC? Hierin vragen we op hoofdonderwerpen naar:

 • Hoe ver zijn jullie nu al met de samenwerking?
 • Wat wil je graag dit jaar aanpakken?
 • Waar wil je over 3-5 jaar staan?

Deze vragen maken het brede samenwerkingstraject inzichtelijk en geven richting en prioriteit aan.

Online ouders bevragen: overdaad schaadt!
U kunt ook uw ouders bevragen over de onderwerpen die zij belangrijk vinden in de samenwerking. Daarvoor kunt een aparte meting doen en bijvoorbeeld de online tool van Kindcentra2020 gebruiken. Maar ook in VerbeterMeter kunt u specifieke onderzoek doen naar de behoefte van ouders in de samenwerking met onderwijs.  En in uw reguliere tevredenheidsonderzoeken kunt u een module over samenwerking in het IKC opnemen. Wij adviseren u hier graag bij zodat u uw vragenlijst op maat kunt maken. Want: overdaad schaadt. Een te lange vragenlijst leidt tot lage respons.

Wie het eerst komt
Word nu klant en ontvang gratis ondersteuning bij gebruik van de meetlat!
Meer weten? Neem contact op met Maria Jongsma via m.jongsma@vyvoj.nl.

 november 2016

Klantloyaliteit is meer dan klanttevredenheid

De markt in de kinderopvang trekt weer aan, maar nog steeds hebben ouders de keuze tussen verschillende aanbieders. Daarom moet iedere kinderopvangorganisatie zich onderscheiden. En dan is klanttevredenheid niet genoeg: voor steeds meer organisaties is de belangrijkste norm hoge loyaliteit of een hoge NPS. Wij krijgen bij VerbeterMeter regelmatig vragen over de NPS.

Wat betekent de NPS nu eigenlijk?
NPS is de afkorting van Net Promotor Score, een maat voor de loyaliteit van uw klanten. De NPS wordt berekend op basis van de reacties op de vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat je onze organisatie aanraadt bij vrienden en kennissen?

 • Promotors (score 9 of 10) zijn de mensen die spontaan, zonder dat er naar gevraagd wordt een enthousiast verhaal over je organisatie houden.
 • Passieven (score 7 of 8) zijn tevreden, maar niet enthousiaste klanten die ook gevoelig zijn voor andere aanbieders.
 • Criticasters (score 0-6) zijn ontevreden klanten die de beeldvorming over je organisatie negatief kunnen beïnvloeden.

Het percentage criticasters wordt afgetrokken van het percentage promotors en het resultaat wordt weergegeven op een schaal van -100 tot +100. Als de NPS een positief cijfer geeft, dan zijn er meer promotors dan criticasters. Dit is een wetenschappelijk geteste methode die al vele bedrijven geholpen heeft een goed beeld te krijgen.

Net Promotor Score = %Promotors – %Criticasters

Wat kan  ik daaruit opmaken?
Een score op de NPS gaat uiteraard over de huidige beleving van een klant, maar het is ook een voorspeller voor de toekomst. Een hoge klantloyaliteit of NPS vormt de basis voor elke succesvolle organisatie. Het is bovendien gunstig voor het verkrijgen van nieuwe klanten; loyale klanten zijn de beste promotors van een merk. Als u de gegevens van de NPS combineert met aantal andere uitkomsten uit het tevredenheidsonderzoek, dan kunt u zich een goed totaalbeeld vormen van de klantbeleving in uw organisatie. Bij VerbeterMeter meten we niet alleen de Net Promotor Score, maar geven we u een totaalbeeld.

Meer weten over de NPS in VerbeterMeter?
Bel onze accountmanager Angela Horsman op 06-36 57 25 29 of stuur een e-mail.

 september 2016

VerbeterMeter ontzorgt

dashTevredenheidsonderzoek geeft uw klanten de mogelijkheid feedback te geven op de belangrijkste aspecten binnen uw organisatie. Bovendien geeft het u concrete aanknopingspunten om in gesprek te gaan met ouders en uw kinderopvang verder te optimaliseren. VerbeterMeter begrijpt dat u uw tijd beter kunt besteden aan het opvolgen van tevredenheidsonderzoek dan het opzetten ervan. Daarom bieden we volledig geautomatiseerd onderzoek waarbij u zich volledig kunt richten op de resultaten.

Korte vragenlijsten voor ouders gericht op specifieke situaties, kennismaking, wennen, overgang naar nieuwe groep, korte jaarlijkse algemene vragenlijst en exit-onderzoek, worden automatisch verstuurd en verwerkt in het dashboard.

Door een altijd up-to-date dashboard kunt u meteen zien hoe uw organisatie presteert op klanttevredenheid. Er zijn rapportages op locatie, regio- of clusterniveau en op het niveau van de totale organisatie beschikbaar. Zo kunt u snel vergelijken en waar nodig actie ondernemen.

Verdieping
Wilt u naast geautomatiseerd onderzoek medewerkertevredenheid onderzoeken of heeft u andere specifieke wensen? Ook dat is mogelijk, u krijgt begeleiding van ons ervaren team om uw onderzoeksvraag zo goed mogelijk beantwoord te krijgen. U stelt de juiste vragen op het goede moment om zo uw organisatie naar een hoger plan te tillen.

Snel starten
U kunt snel met VerbeterMeter aan de slag! Er is geen ingewikkeld implementatietraject. Na een intake gesprek verzorgen wij de implementatie van VerbeterMeter binnen uw organisatie. Wij maken desgewenst een koppeling met uw kindplanningsysteem en zorgen voor snel resultaat.

Maak een afspraak
Wilt u meer weten over de aanschaf van VerbeterMeter of een afspraak inplannen voor een demonstratie? Neem dan contact op met onze accountmanager:

Angela Horsman 
Telefoon: 06 36 57 25 29
E-mail: ahorsman@verbeter-meter.nl


september 2016

Nu: subsidie bij uitvoeren van medewerkertevredenheidsonderzoek

Laat u ook regelmatig een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren? En wat gebeurt er dan met de resultaten? Vaak krijgt u een veelheid van uitkomsten, maar dit leidt nog niet meteen tot daadwerkelijke verbeteringen. Er gaat vaak veel tijd overheen voordat de analyse van de resultaten gereed is, de resultaten in de organisatie besproken zijn en er een helder verbeterplan ligt.

Wij bieden een volledig traject aan, van onderzoek tot uitvoering van verbeterplan:

 • Uitvoeren van medewerker tevredenheidsonderzoek
 • Analyse van de uitkomsten
 • Presentatie van de resultaten
 • Maken van een verbeterplan en ondersteunen van de uitvoering daarvan

Zo krijgt u niet alleen zicht op de tevredenheid van uw medewerkers, maar gaat u ook aan de slag om deze te verhogen en problemen op te lossen. Die inspanning is zeker de moeite waard is, want het leidt tot bevordering van de inzetbaarheid van medewerkers.

En het goede nieuws is: dit traject komt in aanmerking voor subsidie van 50% van de kosten. Wij zorgen ervoor dat onze klanten volledig ontzorgd worden in het traject van aanvragen en afrekenen van de subsidie. Wilt u meer weten? Wees er dan snel bij, want dan kunnen wij u helpen om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen. Deze moeten voor medio november gereed zijn.


september 2016

Nieuw: widget voor scores tevredenheidsonderzoek

widget1De scores op het geautomatiseerde tevredenheidsonderzoek zult u in de eerste plaats waarschijnlijk gebruiken om intern uw organisatie te optimaliseren, maar u kunt de scores ook goed gebruiken in uw communicatie met de (potentiële) klant.

U kunt nu door middel van een widget de scores op het tevredenheidsonderzoek publiceren op uw website. Uw (potentiële) klanten zien dat u klanttevredenheid belangrijk vindt en zien bovendien hoe goed uw organisatie scoort.

widget2Wilt u ook deze widget tonen op uw website? Neem contact op met de helpdesk. Zij helpen u graag met de implementatie.


september 2016

Meer duidelijkheid kwaliteit kinderopvang

Op 28 september heeft de Tweede Kamer met minister Asscher gesproken over de kwaliteit van Kinderopvang en vooral over de transparantie daarover naar ouders. De misstanden bij kinderopvang 24/7 kids waren aanleiding om te bespreken op welke manier informatie over (het gebrek aan) kwaliteit gedeeld kan worden.

Een betere monitoring van wachtlijsten en uurtarieven moet voorkomen dat ‘cowboys’ -die snel geld willen verdienen en geen oog hebben voor kwaliteit- een kinderopvang kunnen starten.

Minister Asscher liet verder weten dat hij geen voorstander is van het openbaar maken van zogenaamde risicoprofielen. Wel zegt hij toe -na vragen van Kamerleden- dat hij met de GGD en gemeenten wil overleggen of er na verscherpt toezicht openheid van zaken gegeven kan worden, zodat vooral ouders sneller inzicht krijgen in de kwaliteit van de betreffende kinderopvang.

Transparantie naar ouders over de status en de kwaliteit van de kinderopvang stond 28 september centraal. Ook u kunt bijdragen aan deze transparantie, door oudertevredenheid in kaart te brengen en te delen met behulp van VerbeterMeter.mei 2016

Waarom klanttevredenheidsonderzoek in de kinderopvang aan innovatie toe is

Vanaf 2004 heeft Vyvoj voor meer dan 100 kinderopvangorganisaties klant- en medewerkeronderzoek uitgevoerd. Kennis van de branche en kennis van onderzoek werden succesvol gecombineerd. Na 10 jaar enthousiast werken voor tevreden klanten – ze waren blij met de onderzoeksresultaten: diepgaande analyses op organisatie- en locatieniveau – bleken  de kinderopvangorganisaties op een nieuwe manier aan verbeteringen te willen werken. Bij de traditionele manier van rapporteren was de doorlooptijd vaak een paar maanden. En lang niet alle organisaties verspreidden de resultaten tot op locatieniveau. Daarmee merkten ouders vaak niet veel van de resultaten. En dat heeft gevolgen. Want ook de wensen van ouders veranderen.

 • Ouders zijn graag bereid hun mening te geven, als het maar snel kan en ze de verbeteringen ook kunnen merken.

 Je moet niet alles willen meten

Vandaag de dag worden we overspoeld  met vragenlijsten. Als ik met de auto naar de garage ben geweest krijg ik meteen de dag erna een vragenlijst in mijn mail, met nog drie keer een reminder als ik de lijst niet invul. Met gedetailleerde vragen over de ontvangst door de receptie, de vriendelijkheid van de medewerkers… tot de kleur van de gevel aan toe. En dan ook nog zonder de mogelijkheid om zelf een opmerking te maken. Kortom: dat soort lijsten vul ik niet meer in, zonde van de tijd.

En we hebben gemerkt dat het met ouders net zo gaat. Als het om hun kind gaat zijn ze best bereid zijn om jaarlijks een aantal vragen te beantwoorden. Maar niet een ellenlange lijst zonder zicht op het resultaat.

Maar wat willen ouders dan wel? Interactie.

Om weer bij de garage te beginnen: zij gooien het nu over een andere boeg en stellen maar enkele vragen met als kern: bent u tevreden? En ik krijg de ruimte om met eigen woorden in te vullen waarom ik zo ontevreden ben. En daar komt binnen twee dagen een reactie op, waarbij op mijn klachten ingegaan wordt.

De kern is: je vraagt de klant kort naar zijn mening. Je gaat hiermee aan de slag. Je koppelt na een tijdje aan de klant terug wat je met zijn feedback hebt gedaan. Je vraagt of dit als positief is ervaren. Het gaat om interactie!  Het meten van tevredenheid is niet een doel op zich, maar een middel om je dienstverlening te verbeteren. Je laat merken dat je de reacties van ouders serieus neemt, met als resultaat een loyale klant.

Wij willen kinderopvangondernemers ontzorgen

Dat betekende voor Vyvoj dat een nieuwe manier van werken gezocht moest worden en dat er maatwerk software ontwikkeld moest worden. Onderzoek waarbij kinderopvangondernemers ontzorgd worden, uit te voeren zonder gedoe en waarbij resultaten meteen zichtbaar en begrijpelijk zijn voor locatiemanagers. En vragenlijsten die voor de ouders niet te veel tijd kosten.

En dat is door onze technische partner Kwest online gerealiseerd in Verbeter-Meter.

–       Korte kernachtige vragenlijst
–       Eigen CRM systeem gebruiken voor geautomatiseerd verzenden van vragenlijsten
–       Geautomatiseerde data analyse en rapportage
–       Resultaten direct zichtbaar voor de ondernemer
–       Resultaten ook zichtbaar op locatieniveau – ook zonder onderzoekskennis

De interactie met ouders op de eerste plaats

Door het gebruik van het dashboard van Verbeter-Meter houd je als ondernemer zicht op de hoofdlijnen, ook in relatie tot de rest van de branche. Je houdt zicht op hoe het op de locaties gaat. En omdat je ook op locatieniveau de opmerkingen van ouders ziet kun je meteen in gesprek gaan. Door dit geautomatiseerde systeem houd je tijd en budget over om de klant goed te verrassen. En met de ouder in gesprek te gaan over waar het echt over gaat: de zorg voor zijn of haar  kind. En dat zie je meteen terug in tevredenheid en in een positieve relatie met een loyale klant.

Meer weten? Neem contact op met Maria Jongsma.mei 2016

Zo worden kleine ergernissen geen grote problemen

Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad beschikt over zes kinderdagverblijven, zeven BSO´s en zeven peutergroepen verspreid over Kerkrade en Landgraaf. Sinds januari 2015 gebruikt Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad en ook haar dochterorganisatie Stichting Peuterwerk Landgraaf de VerbeterMeter voor hun klanten, het gaat daarbij om circa 1100 ouders.  Sinds april 2016 verloopt ook het medewerkerstevredenheidsonderzoek via de VerbeterMeter. Dit onderzoek is gestart met  130 medewerkers.  De verwachting is dat dit in de loop van volgend jaar wordt uitgebreid.

Kinderopvang Kerkrade gebruikt continu onderzoek, dat betekent dat ze niet op de resultaten van het jaarlijkse onderzoek hoeven te wachten. “Locatiemanagers raadplegen het dashboard tweewekelijks. We kunnen zo snel anticiperen op kleine verbeterpunten”, zegt locatiemanager Wendy Kempener. “Het gaat daarbij vaak om kleine verbeterpunten zoals meer fruit of een haperende intercom.  Maar zo worden kleine ergernissen geen grote issues en zien ouders dat er ook snel wat met hun aanbevelingen wordt gedaan. Ook als er belangrijker aanbevelingen worden gedaan, kunnen we direct ingrijpen.”

De kwartaalrapportages worden per locatie gedeeld en besproken en de pedagogische medewerkers waarderen de regelmatige positieve feedback.  De rapportcijfers liggen allemaal rond dezelfde score, een enkeling springt er boven uit, vooral daar waar de respons aan de lage kant is.

Kinderopvang Kerkrade is heel tevreden over VerbeterMeter, maar heeft toch een aantal aanbevelingen. “Het zou fijn zijn als het dashboard aangepast zou kunnen worden met de NPS Benchmark. Dan is er een beter beeld  hoe onze kinderopvangorganisatie scoort ten opzichte van de rest van Nederland. Ook ontvangen we graag overzichten van ouders die een vragenlijst via de Verbetermeter hebben ontvangen. We kunnen daar ouders op aanspreken en zo de respons verhogen.”

Deze prima suggesties zullen we in een toekomstige update van VerbeterMeter meenemen.mei 2016

Wij zoeken een gedreven accountmanager ter versterking van ons team

Accountmanager VerbeterMeter Kinderopvang

Voel jij feilloos de behoeften van jouw klanten aan en ben je in staat om deuren te openen, maar ook deals te sluiten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als accountmanager VerbeterMeter ben je verantwoordelijk voor je eigen klantportefeuille. Deze bestaat uit grote en middelgrote kinderopvangorganisaties. Je richt je op het onderhouden en uitbouwen van de commerciële activiteiten. In deze dynamische functie ben je een professionele en serieuze gesprekspartner die snel aanvoelt wat de behoeften van jouw klanten zijn.

Klik hier voor meer informatie of om meteen te solliciteren.januari 2016

Gebruik van VerbeterMeter voor individuele evaluatie van gastouders

Op vrijdag 29 januari vindt tijdens de KINDVAK in Den Bosch een bijeenkomst plaats waar we de mogelijkheden van de Verbetermeter voor gastouderbureaus nader zullen toelichten. We zullen met name ingaan op de mogelijkheden voor de jaarlijkse evaluatie van de opvang bij de vraagouders. Uiteraard voldoet deze evaluatie aan de eisen van de  Inspectie GGD.  Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden  bij en vragen beantwoorden over de inrichting van de Verbetermeter.

Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst? Stuurt u dan een mailtje naar a.verbeke@vangorcum.nl. Tijd en locatie wordt in samenspraak met de deelnemers vastgesteld.


November 2015

Écht samenwerken met ouders in wederzijds respect.. hoe doe je dat?

Soms is het onvermogen, soms is het tijdgebrek, soms wordt het belang niet zo gezien door de ouder en/of pedagogisch medewerker.. tal van redenen zorgen ervoor dat er wel een korte overdracht is van een aantal praktische zaken die thuis en op in de kinderopvangvoorziening zijn beleefd. Maar hoe werk je nou écht samen? Lees het hier..

Als lezer van de VerbeterMeternieuwsbrief krijgt u de kans om een expert kosteloos naar uw organisatie en de communicatie met ouders daarin te kijken. Wilt u kans maken op een dergelijke advies- en analysegesprek? Vanaf donderdag kunt u zich inschrijven..


november 2015

VerbeterMeter als signaleringssysteem

De VerbeterMeter met succes inzetten als het signalieringssysteem over de kwaliteit van je opvang, dat is hoe Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) de online kwaliteitsmetingen inzet voor de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. “VerbeterMeter geeft ons management, maar ook de locatiehoofden en clustermanagers op een heel snelle en eenvoudige manier inzicht in het oordeel van ouders over de kwaliteit die geboden wordt”, aldus Judith van Veen, manager marketing & communicatie bij SRK. Lees het gehele interview hier..


november 2015

Verslag klantenbijeenkomst VerbeterMeter

Op 15 oktober vond van 13.30 tot 16.30 bij Kwest Online in Zuidwolde de klantenbijeenkomst VerbeterMeter plaats. Het centrale thema was: VerbeterMeter als tool voor versterken van ouderbetrokkenheid in de kinderopvang.

Clarine de Leve (Vyvoj) opent de bijeenkomst en er volgt een korte kennismaking en introductie van de sprekers. Met een interactieve presentatie hebben Robert Meinema en Harry Holtmaat (Kwest Online) nader ingezoomd op het Continu Onderzoek in VerbeterMeter. Naast de nieuwe functionaliteiten en hoe je de resultaten kunt interpreteren is er gediscussieerd over mogelijke aanpassingen en uitbreidingen van Verbetermeter. Jaap Tulp sloot af met een mooie lezing over onder andere ouderbetrokkenheid. Verbeter-Meter gaat samen met Jaap tulp een pilot starten over medezeggenschap van ouders en gebruik van online instrumenten. Interesse voor de pilot? Lees meer..


september 2015

Samen werken aan een sterke pedagogische omgeving

Wil je als school, kinderopvang en jeugdzorg samenwerken aan een sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen? Dan is de PACTmeter het handige zelfevaluatie-instrument om te kijken hoe alles ervoor staat en wat er nog verbeterd kan worden. Lees verder…


september 2015

Workshop over aanvulling op de Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2016 gaat de aanvulling op de Wet Kinderopvang van kracht. Deze zou oorspronkelijk al afgelopen juli van kracht zijn gegaan: de versterking positieve ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen – een wetswijziging voor de kinderopvang waarbinnen ouders meer zeggenschap krijgen, maar werd uitgesteld. Vanaf januari is het wel zover en zal de aanvulling op de wet in werking treden. Jaap Tulp, adviseur en kinderopvangexpert bij Helder & van Pas, vat het kort samen.


september 2015

Klantbijeenkomst VerbeterMeter

Op 15 oktober a.s. vindt van 13.30 tot 16.30 bij Kwest Online in Zuidwolde de klantenbijeenkomst VerbeterMeter plaats. Het centrale thema is: VerbeterMeter als tool voor versterken van ouderbetrokkenheid in de kinderopvang. Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor de trends in de ontwikkeling van de benchmark, de vraag: hoe ga ik aan de slag met de resultaten van continu-onderzoek? en nieuwe functionaliteiten van VerbeterMeter, het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast zal specifiek worden ingezoomd op het onderwerp: De wetswijziging medezeggenschap van ouders in de kinderopvang per 1-1-2016, de manier waarop kinderopvangorganisaties hier vorm aan kunnen geven en hoe de VerbeterMeter hierbij benut kan worden. Naast klanten kunnen er ook twee niet-gebruikers gratis deelnemen aan de bijeenkomst. Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar verbetermeter@vangorcum.nl en we zullen contact met u opnemen.


juni 2015

Focus op pedagogisch partnerschap

Waar liggen de kansen voor de kinderopvang als het gaat over ouderbetrokkenheid en partnerschap met ouders? Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid op school een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Dat biedt kansen. De kern van pedagogisch partnerschap ligt in communicatie. In het richtinggevende kader, leest u welke in het pedagogisch beleid een rol spelen. Lees verder en maak kans op een gratis quickscan voor een locatie…


juni 2015

Voorkeurspatronen in beslisgedrag ouders

Tony Weggemans van AYIT consultancy deed in opdracht van Netwerkbureau Kinderopvang een marktverkenning in de branche. Hij onderzocht onder meer de voorkeurspatronen van ouders bij het selecteren van de juiste kinderopvanglocatie. In dit artikel ligt de focus op het keuzeproces en de voorkeurspatronen. Lees verder…


juni 2015

Klantenbijeenkomst VerbeterMeter

Op donderdag 15 oktober 2015 om 13.30 uur  vindt er een klantenbijeenkomst VerbeterMeter plaats. Bent u klant? Dan ontvangt u in juli een persoonlijke uitnodiging. U kunt tijdens de bijeenkomst ervaringen uitwisselen en gaat aan de slag. Ook ziet u best practices, nieuwe tools en benchmarkresultaten. Noteer de datum alvast in uw agenda.


april 2015

Goede kinderopvang in de ogen van ouders

Vyvoj ondersteunt kinderopvangorganisaties bij het verbeteren van hun kwaliteit en weet uit jarenlange ervaring wat ouders van belang vinden in hun keuze.
Er zijn in de Wet Kinderopvang vier basisdoelen gedefinieerd die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van kinderopvang. Vyvoj heeft daarnaast in drie stappen omschreven hoe ouders tot de juiste keuze van kinderopvang komt en een checklist hiervoor beschikbaar. Wilt u de gedetailleerde basisdoelen, de keuzestappen en de checklist gratis ontvangen? Neem dan contact op.


maart 2015

Keuzecriteria ouders in kinderopvang

De kinderopvangbranche heeft door alle marktontwikkelingen en verzadiging van aanbieders te maken met een vragersmarkt. Het is daarom essentieel om zo goed mogelijk weten wat ouders nu werkelijk verwachten en wensen van de aangeboden diensten. Tony Weggemans van AYIT Consultancy deed in opdracht van Netwerkbureau Kinderopvang een marktverkenning in de branche. Hij onderzocht onder meer de voorkeurspatronen van ouders bij het selecteren van de juiste kinderopvanglocatie. Lees verder…


maart 2015

Hoe gaat u een goed partnership met ouders aan?

Tijdens het Jaarcongres Managment Kinderopvang op 21 april geeft Vyvoj een praktische workshop waarin de successen uit het onderwijs op het gebied van samenwerken met ouders worden vertaald naar de kinderopvang. Door nieuwe wetgeving krijgen ouders in 2015 meer zeggenschap over de pedagogiek. Samenwerken met ouders wordt daarom steeds belangrijker. Het onderwijs is daar al veel verder mee. Ontdek de verschillende de rollen die ouders, medewerkers en management vervullen en krijg praktische handvatten en leer van goede voorbeelden uit de praktijk van het onderwijs. Lees verder…


februari 2015

Update: Flexibele rapportages

Het is nu mogelijk om rapportages naar wens in te richten. Bij het downloaden kunnen er keuzes worden gemaakt in wat er moet worden opgenomen in de rapportages en welke locaties moeten worden gefilterd.

Rapport


december 2014

Update: Engelse lijsten

In VerbeterMeter zijn vanaf nu engelse lijsten beschikbaar. Als organisaties dat willen, kan deze optie worden aangezet. Binnen het continu-onderzoek hebben respondenten dan de keuze tussen de nederlandse (standaard) of engelse lijst


oktober 2014

Nieuwe widget publiekswebsite

Er is nu een widget beschikbaar om op de website de resultaten van het continu onderzoek te tonen. Er is een simpele en een uitgebreide variant.

 


 

Op de hoogte blijven?
Meld u dan hier aan voor VerbeterMeter Nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief van ons.Aanmelden voor de nieuwsbrief
Vragen?
Wilt u meer weten over de aanschaf van VerbeterMeter?Neem direct contact met ons op.